Regulamin PartyOnline

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
Regulamin określa rodzaje, zakres i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę.
Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:
„Regulamin” – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną;
„Usługodawca” – PartyOnline Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w Szczecinie, ul. Jagiellońska 67, 70-382 Szczecin, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000375895, NIP: 9552304665, REGON: 32095400000000; adres e-mail: [email protected], strona internetowa: https://partyonline.pl/
„Użytkownik” – osoba fizyczna lub osoba prawna posiadająca konto Użytkownika;
„konto Użytkownika” - dostępny w systemie teleinformatycznym, chroniony hasłem, indywidualny pulpit, przy pomocy którego Użytkownik może w szczególności edytować swoje dane oraz korzystać z PartyOnline;
„PartyOnline” – aplikacja web oraz aplikacja mobilna działająca w systemie teleinformatycznym, dostępna za pośrednictwem Urządzeń Dostępowych, umożliwiająca Użytkownikom przeglądanie mapy wydarzeń kulturalno-rozrywkowych w Polsce i oglądanie streamów na żywo z poszczególnych miejsc;
„Urządzenia Dostępowe” – urządzenia zdolne do łączenia się z Internetem, za pośrednictwem których następuje połączenie i korzystanie z PartyOnline.

II. Warunki korzystania z PartyOnline
A. Zakładanie konta – wymagane dane
Założenie konta Użytkownika oraz korzystanie z dostępnych funkcjonalności PartyOnline jest bezpłatne.
Założenie konta Użytkownika wymaga podania adresu e-mail i hasła, a także złożenia oświadczenia o zapoznaniu się z Regulaminem oraz z Polityką Prywatności i wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Polityką Prywatności.
Założenie konta Użytkownika jest również możliwe przy pomocy uwierzytelnienia za pośrednictwem Facebooka lub Google.
Po założeniu konta Użytkownik otrzymuje na podany adres e-mail wiadomość potwierdzającą.
B. Zasady korzystania z konta Użytkownika
Konto Użytkownika może być przypisane tylko do jednej osoby. Użytkownik nie może udostępniać swojego konta Użytkownika osobom trzecim. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za udostępnienie przez Użytkownika swojego konta lub hasła osobom trzecim.
Korzystając z PartyOnline Użytkownik nie może dostarczać treści o charakterze bezprawnym. W szczególności, komunikując się z innymi Użytkownikami za pośrednictwem PartyOnline, Użytkownik nie może udostępniać treści naruszających dobre obyczaje, sprzecznych z prawem, o charakterze religijnym, nawołujących do nienawiści, agresji, przemocy, wulgarnych, przedstawiających treści o charakterze pornograficznym.
Usługodawca może w każdym czasie zaprzestać świadczenia usług. Usługodawca poinformuje o tym Użytkowników z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem.
Użytkownik ma prawo skorzystania z opcji odzyskania dostępu do swojego konta Użytkownika (resetowanie hasła). W tym celu w formularzu logowania klika link do resetowania hasła i podaje adres e-mail przypisany do jego konta Użytkownika. Jeśli podany adres e-mail istnieje w bazie danych, Użytkownik otrzyma na ten adres wiadomość e-mail zawierającą link z tokenem autoryzacyjnym, który przekieruje go do formularza umożliwiającego ustawienie nowego hasła. Po pomyślnym ustawieniu nowego hasła, Użytkownik może zalogować się używając nowego hasła.
W przypadku stwierdzenia naruszenia któregokolwiek z postanowień ust. 1-2, Usługodawca, po uprzednim wezwaniu do zaniechania naruszeń drogą elektroniczną, może zablokować konto Użytkownika.

III. Ochrona danych osobowych
    Usługodawca zapewnia należytą ochronę danych osobowych Użytkownika. Wszelkie dane osobowe przekazane przez Użytkownika będą gromadzone, przechowywane i przetwarzane wyłącznie zgodnie z powszechnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, co znajduje wyraz w sporządzonej i przestrzeganej przez Usługodawcę Polityce Prywatności.

V. Reklamacje
Wszelkie uwagi oraz problemy związane z działaniem PartyOnline mogą być zgłaszane przez Użytkownika poprzez:
wiadomość e-mail na adres pod adresem [email protected];
za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej https://partyonline.pl/kontakt;
Reklamacja winna zawierać krótki opis problemu będącego podstawą zgłoszenia oraz oznaczenie Użytkownika (imię i nazwisko, adres e-mail).
Zgłoszenie reklamacyjne zostanie rozpatrzone przez Usługodawcę w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Usługodawca niezwłocznie zawiadomi składającego reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany w zgłoszeniu reklamacji.
Reklamacje niezawierające danych, o których mowa w ust. 2 pozostawia się bez rozpoznania.

VI. Urządzenia Dostępowe
Prawidłowe korzystanie z PartyOnline wymaga dysponowania Urządzeniem Dostępowym spełniającym następujące warunki:
W przypadku aplikacji web:
dostęp do Internetu (łącze min. 0,5 Mb/s),
posiadanie konta poczty elektronicznej (e-mail),
przeglądarka internetowa: Internet Explorer w wersji 11.0 lub wyższej, Microsoft Edge w wersji 12.0 lub wyższej, Mozilla Firefox w wersji 55 lub wyższej, Opera w wersji 50 lub wyższej, Google Chrome w wersji 60 lub wyższej, macOS Safari w wersji 10 lub wyższej, iOS Safari w wersji 10.2 lub wyższej, Chrome Android w wersji 66 lub wyższej; z włączoną obsługą plików Cookies i Local Storage.

VII. Prawa własności intelektualnej
Wszelkie prawa do treści zawartych w PartyOnline oraz na stronie internetowej https://partyonline.pl/ przysługują Usługodawcy lub osobom trzecim, które wyraziły zgodę na rozpowszechnianie ich przez Usługodawcę.
Użytkownikowi przysługuje prawo do korzystania z treści dostępnych na jego koncie Użytkownika wyłącznie na warunkach określonych w Regulaminie i wyłącznie w zakresie użytku osobistego.
Żadna treść (a w szczególności: teksty, grafiki, logotypy, ikony, obrazy) udostępniana Użytkownikowi za pośrednictwem jego konta Użytkownika nie może być powielana ani rozpowszechniana w żadnej formie i w żaden sposób podmiotom trzecim.
W przypadku naruszenia któregokolwiek z postanowień ust. 1-3, bez uszczerbku dla praw przysługujących Usługodawcy na podstawie powszechnie obowiązującego prawa, Usługodawca po uprzednim wezwaniu do zaniechania naruszeń drogą elektroniczną, może zablokować konto Użytkownika.

VIII. Informacje o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną
Podstawowym zagrożeniem każdego użytkownika Internetu, w tym osób korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną, jest możliwość „zainfekowania” systemu teleinformatycznego przez różnego rodzaju oprogramowanie tworzone głównie w celu wyrządzania szkód, typu wirusy, „robaki” (Worms) czy „konie trojańskie”. By uniknąć zagrożeń z tym związanych, w tym pojawiających się w momencie otwierania wiadomości e-mail ważne jest, by Użytkownik zaopatrzył swoje Urządzenie Dostępowe w program antywirusowy i stale go aktualizował, instalując jego najnowsze wersje, niezwłocznie po pojawieniu się ich na rynku. Usługodawca informuje również, że szczególne zagrożenia związane z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną, w tym i opisywanej w Regulaminie, wiążą się z działalnością tzw. hakerów, zmierzających do włamania się zarówno do systemu Usługodawcy (np. ataki na jego witryny), jak i Użytkownika. Użytkownik przyjmuje zatem do wiadomości, że mimo stosowania przez Usługodawcę różnorodnych, nowoczesnych technologii „obronnych”, nie istnieje perfekcyjne zabezpieczenie chroniące przed opisanymi wyżej niepożądanymi działaniami.
W zakresie stosowanej przez Usługodawcę polityki ochrony prywatności oraz informacji o funkcjach i celach oprogramowania i danych niebędących składnikiem treści usługi, wprowadzanych przez Usługodawcę do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik, Usługodawca odsyła do Polityki Prywatności.

IX. Postanowienia końcowe
Regulamin wchodzi w życie dnia 29.03.2023 r.
Usługodawca może zmienić treść Regulaminu oraz sposób korzystania z PartyOnline powiadamiając o tym Użytkowników na stronie internetowej https://partyonline.pl/ oraz dodatkowo za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanych na adresy e-mail podane przez Użytkowników. Kontynuowanie korzystania z PartyOnline jest równoznaczne z akceptacją wprowadzonych zmian. 
Usługodawca zapewnia działanie systemu teleinformatycznego, którym się posługuje w taki sposób, że Użytkownik może nieodpłatnie zakończyć w każdej chwili korzystanie z PartyOnline oraz zlikwidować konto Użytkownika. 
Usługodawca zapewnia nieodpłatnie dostęp do treści Regulaminu przed założeniem konta Użytkownika pod adresem https://partyonline.pl/, a także z poziomu konta Użytkownika.
 

Potrzebujesz reklamy w sieci?

Zwiększ zasięgi z nami!

PartyOnline.pl stworzone jest z myślą o streamingu, ale jednocześnie jest wspaniałym miejsce na reklamę Twojego produku lub usługi.

Skontaktuj się

Szanowna Użytkowniczko, Szanowny Użytkowniku,

Używamy plików tekstowych zwanych „cookies” („ciasteczka”), by uczynić naszą stronę łatwiejszą w użytkowaniu.

Ustawienia zaawansowane Akceptuję i przechodzę do serwisu

Ustawienia cookies

Niniejsza witryna wykorzystuje pliki cookie w celu optymalizacji doświadczeń użytkownika podczas nawigacji. Pliki cookie klasyfikowane jako niezbędne są przechowywane w przeglądarce użytkownika, ponieważ są one kluczowe dla funkcjonowania podstawowych elementów witryny. Ponadto, stosujemy pliki cookie pochodzące od stron trzecich, które wspierają nas w analizowaniu i zrozumieniu sposobu, w jaki użytkownicy korzystają z naszej witryny. Te pliki cookie są przechowywane w przeglądarce użytkownika wyłącznie za jego zgodą. Użytkownik ma możliwość odmowy wykorzystywania tych plików cookie, jednakże należy zauważyć, że rezygnacja z niektórych z nich może negatywnie wpłynąć na komfort korzystania z witryny.