Logo PartyOnline.pl

REGULAMIN APLIKACJI INTERNETOWEJ 

"PartyOnline"

 

§ 1 Postanowienia wstępne

1. Strona internetowa pod nazwą "PartyOnline” dostępna pod adresem internetowym www.partyonline.pl, należącym do „PARTYONLINE SP. Z O. O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA” z siedzibą w Szczecinie (70-382) przy ul. Jagiellońskiej 67, wpisaną rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000375895, NIP 9552304665, REGON 320954000.

2. Niniejszy Regulamin skierowany jest do użytkowników korzystających ze strony internetowej pod nazwą „PartyOnline” oraz określa zasady i tryb korzystania z portalu.

3. Celem portalu internetowego ,,PartyOnline” jest umożliwienie użytkownikom z różnych lokalizacji możliwości internetowego spotkania poprzez nadajnik audio oraz video wraz z możliwością pozostawiania krótkich filmików (tzw. telekonferencje na żywo między użytkownikami). 

 

§ 2 Definicje

aplikacja internetowa – program komputerowy, który pracuje na serwerze i komunikuje się poprzez sieć komputerową z hostem użytkownika komputera z wykorzystaniem przeglądarki internetowej użytkownika, będącego w takim przypadku interaktywnym klientem aplikacji internetowej,

użytkownik – osoba korzystająca z systemu komputerowego w rozumieniu informatycznym, a więc takim, które ma zastosowanie w oprogramowaniu, użytkownik jest podmiotem posiadającym unikatową nazwę służącą do jego identyfikacji w celu umożliwienia dostępu do systemu informatycznego oraz korzystania z jego zasobów,

właściciel – osoba, której własnością jest portal internetowy „PartyOnline”, upoważniona do wszelkich informacji, zarządzania serwisem, jak też legitymująca się statusem podmiotu przetwarzającego dane osobowe,

nazwa użytkownika – zindywidualizowany użytkownik serwisu internetowego posiadający swoją niezależną nazwę, składającą się z liter, cyfr i niektórych znaków specjalnych,

przetwarzanie danych osobowych – oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie,

portal internetowy – internetowy serwis informacyjny poszerzony o różnorodne funkcje internetowe, dostępny z jednego adresu internetowego,

logowanie – proces uwierzytelniania i autoryzacji użytkownika komputera, polegający na  podaniu identyfikatora użytkownika i hasła uwierzytelniającego w celu uzyskania dostępu w wyniku ściśle zdefiniowanych uprawnień do korzystania z określonego systemu informatycznego,

Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.),

regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisu internetowego,

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).


§ 3 Kontakt z właścicielem portalu:

1. Adres właściciela portalu: ul. Jagiellońska 67, 70-382 Szczecin

2. Adres e-mail właściciela portalu: [email protected]

3. Użytkownik może porozumiewać się z właścicielem portalu za pomocą adresów podanych w niniejszym paragrafie. 


§ 4 Wymagania techniczne

1. Z serwisu internetowego "PartyOnline” może korzystać każdy użytkownik, posiadający dostęp do aplikacji poprzez łączę internetowe, zarówno poprzez urządzenia komputerowe, jak i w zasięgu mobilnym w telefonie oraz posiadanie włączonej kamerki w urządzeniu.

2. Właściciel, w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie, nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu portalu, spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością domeny internetowej z infrastrukturą techniczną danego użytkownika.  

3. Przeglądanie portalu nie wymaga zakładania Konta.

4. Do korzystania ze serwisu wymagane są: stały dostęp do Internetu, poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa akceptująca pliki typu cookie – Microsoft Internet Explorer w wersji nie niższej niż 5.0 lub Mozilla Firefox w wersji nie niższej niż 2.0, Chrome, Safari lub Edge oraz czynnie i poprawnie skonfigurowane konto poczty elektronicznej. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z niedostosowania się użytkownika do wskazanych wyżej wymogów technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym się posługuje.

5. W celu korzystania ze serwisu internetowego użytkownik powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.

6. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa właściciel portalu zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem serwisu internetowego dla osób, które nie ukończyły 18 lat. W takim przypadku potencjalni użytkownicy zostaną o powyższym powiadomieni.

7. Użytkownicy mogą uzyskać dostęp do niniejszego regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej portalu internetowego oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.


§ 5 Zakładanie Konta

1. Założenie konta w serwisie jest darmowe. 

2. Z serwisu może korzystać każda osoba fizyczna, mająca pełną zdolność do czynności prawnych zgodnie z Kodeksem Cywilnym.

3. Rejestracja konta odbywa się poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego, według procedury przewidzianej pod adresem: www.partyonline.pl/rejestracja.html - wypełniając formularz użytkownik podaje następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres e-mail, kraj, numer telefonu kontaktowego oraz podaje hasło.

4. Wraz z rejestracją konta niezbędnym jest uprzednia akceptacja regulaminu oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie przez właściciela danych osobowych dla celów korzystania przez użytkownika z serwisu.

5. Po dopełnieniu powyższych formalności i potwierdzeniu prawidłowości danych poprzez kliknięcie w otrzymany link aktywacyjny, pojawia się komunikat: „Twoje Konto w PartyOnline zostało zarejestrowane”. Z tą chwilą następuje dokonanie rejestracji, a rejestrujący staje się użytkownikiem serwisu.

6. Logowanie się do konta odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w formularzu rejestracji.

7. Użytkownik ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek kosztów usunąć konto poprzez wysłanie stosownego żądania do właściciela portalu w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie.

8. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za oznaczenie jego e-maili lub e-maili użytkowników jako spam przez dostawcę usług poczty elektronicznej, z której korzysta użytkownik.

9. Wszelkie dane podawane przez użytkownika w czasie rejestracji, jak i w czasie korzystania z serwisu muszą być zgodne z prawdą i powinny dotyczyć wyłącznie jego osoby. Za skutki podania nieprawdziwych danych lub też zatajenia prawdziwych danych, jak i podanie danych niedotyczących tego użytkownika lub dotyczących innej osoby, użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność wobec osób trzecich, jak i wobec właściciela. Użytkownik jest obowiązany do bieżącego aktualizowania wszelkich podanych w serwisie danych. Właściciel nie odpowiada za brak aktualizacji danych przez użytkownika.

10. Istnieje możliwość korzystania z serwisu bez dokonania rejestracji.

11. Właściciel może odmówić rejestracji osobom, których zachowanie wzbudza uzasadnione podejrzenie co do rzeczywistych intencji korzystania przez nich z serwisu lub stwarza ryzyko działania sprzecznego z prawem, zasadami współżycia społecznego.

12. Właściciel może w każdym momencie usunąć konto użytkownikowi, który narusza niniejszy regulamin, lub narusza dobre imię, renomę, dobra osobiste właściciela lub serwisu lub przepisy prawa lub postępuje w sposób sprzeczny z zasadami uczciwego obrotu. Jednocześnie właściciel może pozbawić takiego użytkownika prawa do ponownej rejestracji na czas określony lub niekreślony lub na zawsze.


§ 6 Autorskie prawa majątkowe

1. Autorskie prawa majątkowe do treści znajdujących się na stronie serwisu przysługują właścicielowi. W szczególności zabrania się wykorzystywania zdjęć i opisów znajdujących się na portalu internetowym, chociażby nie były one przedmiotem prawa autorskiego; stanowi to czyn nieuczciwej konkurencji. Stawkę opłaty za udzielenie przez właściciela zgody na wykorzystanie w Internecie jednego zdjęcia ze strony internetowej ustala się na minimum 50 (pięćdziesiąt) zł + VAT za każdy rozpoczęty rok wykorzystywania.

2. Nazwa ,,PartyOnline” jak i wszelkie logotypy oraz znaki graficzne występujące na stronie internetowej oraz nazwa domeny podlegają ochronie prawnej jako wyłączna własność właściciela portalu. Za udzielenie zgody na wykorzystanie każdego z tych dóbr niematerialnych właściciel pobiera opłatę w minimalnej wysokości 100.000 zł (sto tysięcy złotych) rocznie. Wyrażenie zgody na wykorzystanie jakiegokolwiek z tych dóbr niematerialnych wymaga oświadczenia właściciela w formie pisemnej pod rygorem nieważności.


§ 7 Ograniczenia

1. Właściciel może pozbawić użytkownika prawa do korzystania ze serwisu, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów portalu internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez użytkownika regulaminu, a w szczególności, gdy użytkownik:

a) podał w trakcie rejestracji w serwisie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

b) dopuścił się za pośrednictwem serwisu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych użytkowników serwisu,

c) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez właściciela portalu za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię właściciela portalu.

2. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania z portalu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody właściciela.

3. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach serwisu usługami, portal podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.


§ 8 Ochrona danych osobowych

1. Właściciel jest administratorem danych osobowych użytkowników.

2. Podanie danych obowiązkowych (oznaczonych gwiazdką jako „Pola wymagane”) jest dobrowolne, ale bez ich podania nie ma możliwości korzystania z portalu. 

3. Właściciel serwisu wykorzystuje dane osobowe użytkowników wyłącznie w celu zawarcia i wykonania rejestracji konta, na co użytkownik wyraża zgodę. Właściciel może wykorzystywać także dane osobowe użytkowników w celu wysyłania im informacji handlowej, jeśli wyrazili na to zgodę.

4. Użytkownik oświadcza, że został poinformowany o przysługujących mu na podstawie przepisów ustawy o ochronie danych osobowych uprawnieniach, a w szczególności o:

a) prawie wglądu do jego danych osobowych, żądania ich korekty, uzupełnienia oraz usunięcia, przy czym taką wolę zgłasza on właścicielowi drogą elektroniczną;

b) adresie siedziby i pełnej nazwie administratora danych;

c) przewidywanych odbiorcach lub kategoriach odbiorców danych, którymi są: Pracownicy właściciela lub osoby świadczące usługi na rzecz właściciela w zakresie związanym z działalnością serwisu;

5. Właściciel ma prawo obciążyć użytkownika wszelkimi kosztami wynikającymi z podania nieprawidłowych danych. 


§ 9 Zgoda na otrzymywanie informacji handlowej

1. Użytkownik może, ale nie musi, wyrazić zgodę na otrzymywanie od właściciela informacji handlowej lub materiałów marketingowych – np. elektronicznego biuletynu, powiadomień systemowych, informacji o stanie konta, informacji o wydarzeniach czy usługach na podany przez siebie e-mail oraz na podany przez siebie numer telefonu komórkowego (w szczególności w formie wiadomości tekstowych lub graficznych).

2. Informacje/materiały będą wysyłane drogą elektroniczną na podany przez użytkownika adres e-mail oraz/lub na numer telefonu komórkowego.

3. Zgoda, o której mowa powyżej może być odwołana w każdym czasie przez wybranie opcji „zrezygnuj z Newslettera” lub poprzez klikniecie na link dołączony do wiadomości otrzymywanej od właściciela. 

4. Każdemu zarejestrowanemu użytkownikowi właściciel może wysyłać drogą elektroniczną, niezależnie od wyrażenia przez niego zgody, o której mowa wyżej, informacje niestanowiące informacji handlowej lub materiałów marketingowych, a niezbędne do korzystania przez niego z serwisu, wyegzekwowania przestrzegania przepisów prawa lub regulaminu lub konieczne do zrealizowania obowiązku wynikającego z przepisów prawa lub Regulaminu, jak i informacje o nowych funkcjonalnościach portalu internetowego. 

5. Właściciel może tworzyć nowe funkcje serwisu, jak i zmieniać lub modyfikować dotychczasowe, o czym zawiadomi użytkownika zarejestrowanego drogą elektroniczną, o ile te funkcje go dotyczą.


§ 10 Dodatkowe zgody użytkowników

1. W celu umożliwienia właścicielowi świadczenia usług w ramach aplikacji internetowej oraz portalu internetowego użytkownik udziela właścicielowi dodatkowej zgody na:

a) nieodpłatne wykorzystywanie przez właściciela, całości lub części, tworzonych i zamieszczanych przez użytkownika materiałów audio lub video, w produktach reklamowych lub promocyjnych dotyczących działalności właściciela oraz świadczonych przeze niego usług, a w ramach tej zgody użytkownik zezwala właścicielowi na wykorzystanie wizerunku osób uwiecznionych w takich materiałach audio lub video; 

b) aktualizację oprogramowania wykorzystywanego oraz pobieranego przez użytkownika, w szczególności na automatyczne instalowanie aktualizacji oraz nowszych wersji oprogramowania, jak również instalowanie dodatkowych funkcji mających na celu zmodernizowanie, ulepszanie, czy też rozbudowę oprogramowania. 


§ 11 Postanowienia końcowe

1. Treść Regulaminu jest udostępniona wszystkim użytkownikom na stronie internetowej https://partyonline.pl/#!/app/page/regulamin w taki sposób, aby:

a) Użytkownik przed zawarciem umowy, mógł ten regulamin przechowywać i odtwarzać w zwykłym toku czynności, zgodnie z art. 384 §4 Kodeksu cywilnego.

b) Właściciel oraz użytkownik mogli przechowywać treść regulaminu w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim treść ta służy;

c) Właściciel i użytkownik mogli odtworzyć przechowywaną treść regulaminu w niezmienionej formie (poprzednie wersje regulaminu wraz z oznaczeniem dat ich obowiązywania są dostępne w zakładce „poprzednie wersje”);

2. W razie wątpliwości co do treści regulaminu użytkownik może zwrócić się do właściciela z prośbą o wyjaśnienie znaczenia poszczególnych jego postanowień regulaminu a właściciel wyjaśni mu znaczenie tych postanowień.

3. Właściciel ma prawo do przerwy technicznej w funkcjonowaniu serwisu, w szczególności w celu prac konserwacyjnych, sprawdzenia funkcjonalności lub w celu weryfikacji kwestii prawnych, aktualizacji, w tym aktualizacji regulaminu. O przerwie tej zawiadamia użytkowników drogą elektroniczną, chyba że konieczność tej przerwy jest nagła lub nieprzewidziana.

4. Właściciel ma prawo do czasowego ograniczenia funkcji serwisu udostępnienia go w wybranych godzinach lub wprowadzenia ograniczeń ze względu na ilość użytkowników. 

5. Właściciel zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu. Zmiany obowiązują od dnia ich ogłoszenia na stronie internetowej. Właściciel zawiadamia drogą elektroniczną o zamierzonej zmianie regulaminu na 7 dni przed dniem wejścia zmian w życie. 

6. Reklamacje dotyczące innych kwestii niż wadliwość należy kierować na adres e-mail: [email protected]. Właściciel rozpatruje reklamację w ciągu 14 dni od dnia jej otrzymania, wysyłając użytkownikowi odpowiedź e-mailem. Brak rozpatrzenia reklamacji w tym czasie nie oznacza uznania reklamacji przez właściciela.

7. Prawem właściwym dla jest prawo polskie.

8. Do wszelkich sporów wynikłych z niniejszego regulaminu, jak i wszelkich stosunków prawnych wynikających serwisu, wyłącznie właściwy jest sąd właściwy dla miejsca siedziby właściciela.

9. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem: 01.05.2019 r. 

10. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.